Vers voor Thuis consumentenvoorwaarden

 

Artikel 1: Wij & u   

Dit zijn de algemene voorwaarden van de franchisenemers en partners van Vers voor Thuis, nl. [Robert Overduin, KVK 59447613; Brabantse Tafel, KVK 70447306; De Zeeuwse Keuken, KVK 73860123, Maaltijd Compleet, KVK 89518209].

Deze voorwaarden staan ook op de website: www.versvoorthuis.nl/consumentenvoorwaarden  en kunt u daar downloaden.

Met “we” en “ons” bedoelen we de franchisenemer of partner van Vers voor Thuis die uw maaltijd levert. Vers voor Thuis is een onderdeel van Eetgemak B.V. (Taanderstraat 9 A, 2222 BG Katwijk, KvK-nummer 28107153). Op de website bij regio’s https://versvoorthuis.nl/nl ziet u bij welke franchisenemer of partner u uw maaltijd bestelt.

We leveren alleen aan consumenten. We gaan er dus vanuit dat u een consument bent. Als u bij Eetgemak B.V. bestelt voor of namens een bedrijf, gelden de zakelijke voorwaarden van Eetgemak. Die staan op www.eetgemak.nl/zakelijke_voorwaarden.

Artikel 2: Onze voorwaarden en aanbiedingen

Op al onze aanbiedingen, offertes en leveringen zijn deze voorwaarden van toepassing. Als we onze voorwaarden aanpassen of aanvullen, zullen we u dat laten weten en gelden de aangepaste voorwaarden voor bestellingen die u doet nadat we u hierover hebben geïnformeerd.

We kunnen ons assortiment en onze verpakkingen aanpassen. De prijzen op onze website en in onze folders, zijn (ook als dat niet specifiek is aangegeven) beperkt geldig en kunnen van regio tot regio verschillend zijn.

Als we een duidelijke vergissing op onze site of in onze folder, aanbiedingen of andere informatie maken, kunt u ons daar niet aan houden.

Artikel 3: Onze informatie over onze maaltijden

Foto’s en andere informatie op onze website en folders geven alleen een idee van onze producten. Het gewicht, de verpakking en het uiterlijk van de maaltijden die we leveren kan daarvan afwijken.

In onze folders, op onze website en de verpakkingen van onze maaltijden staat welke allergenen in onze maaltijden kunnen zitten. We doen onze uiterste best om correct aan te geven welke allergenen er in onze maaltijden kunnen voorkomen, maar kunnen er niet voor in staan dat deze informatie volledig en juist is.

Artikel 4: Uw bestelling en de levering

Als u iets bij een van ons bestelt, mag u er pas vanuit gaan dat we uw bestelling zullen bezorgen als we dat aan u hebben laten weten (pas dan komt een overeenkomst tot stand). We mogen uw bestelling weigeren of annuleren binnen een redelijke termijn, als we dat doen laten we u dat zo snel mogelijk weten.

Tenzij we het anders afspreken, brengen we de producten die u bestelt en waarvan wij hebben bevestigd dat we ze zullen leveren, aan u in rekening en bezorgen we die op uw adres. We bezorgen alleen in de regio’s die op onze website zijn aangegeven. Bezorgkosten en BTW zijn inbegrepen in onze prijzen.

Wij nemen aan dat, als wij een email of bestelling via onze website van u of namens u ontvangen, dat u die zelf heeft geplaatst. Als uw account bijvoorbeeld is gehackt of als u een derde toegang heeft gegeven tot uw accountgegevens, is dat voor uw rekening en risico. Bij het aanmaken van uw account dient u nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en actuele gegevens te verstrekken. U moet die zelf up to date houden.

Onze levertermijnen zijn indicatief. Als u niet aanwezig bent op het geplande moment van levering, proberen we u telefonisch te bereiken. Gelet op de voedselveiligheid laten geen maaltijden buiten achter als u niet thuis bent. Als we uw maaltijd niet kunnen leveren omdat u niet thuis bent, moet u die nog steeds betalen.

Kunnen wij de maaltijd die u heeft besteld en betaald niet op de afgesproken dag bezorgen, dan krijgt u de kosten van uw bestelde maaltijd van ons terug of spreken we een andere bezorgdatum met u af. U heeft dan geen recht op schadevergoeding.

We nemen geen verpakkingen mee retour.

Artikel 5: Annuleren en aanpassen

We leveren koelverse maaltijden die beperkt houdbaar zijn. Ook als u onze producten via internet of per telefoon of app bestelt kunt u ze daarom niet terugsturen en het betaalde bedrag terugvragen (geen herroepingsrecht).

Wel kunt u uw bestelling tot 36 uur voor de geplande levering kosteloos annuleren door ons te bellen op 00 31 (0)88 111 21 86 of te mailen naar info@versvoorthuis.nl.

Minder dan 36 uur voor de geplande levering hoeven we aanpassingen in uw bestelling en het geplande bezorgmoment niet meer te accepteren, dan moet u de eerder afgesproken producten tegen de afgesproken prijs afnemen.

Artikel 6: Betalen

Als u bestelt op www.versvoorthuis.nl, betaalt u op een van de daar aangegeven manieren. Als u de factuur achteraf betaalt, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. U mag onze factuur niet verrekenen met bedragen die u van ons tegoed meent te hebben of de betaling om welke reden dan ook opschorten.

Artikel 7: Klachten en geschillen

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met de maaltijd die we bij u hebben bezorgd, moet u dat zo snel mogelijk en in elk geval binnen 48 uur, aan ons laten weten. Anders kunnen we uw klacht niet in behandeling nemen.

Als u een klacht heeft over een maaltijd van Vers voor Thuis moet u ons als we daarom vragen de gelegenheid bieden die (al dan niet aangebroken) maaltijd terug te nemen voor onderzoek.

We proberen uw klachten in goed overleg op te lossen. Klachten of geschillen die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, mag u altijd aan het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (zie http://ec.europa.eu/odr) of aan de gewone Nederlandse (kanton)rechter voorleggen.

Ook als u een klacht heeft, moet u (tenzij we daarover andere afspraken maken) onze factuur in eerste instantie gewoon betalen. Nederlands recht is van toepassing op onze afspraken met u en al onze leveringen aan u.

Artikel 8: Beperking aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of grove schuld, is onze eventuele aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van (het gedeelte van) de overeengekomen prijs van het product of de dienst ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan of, als dat meer is, het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid, onjuistheid of onvolledigheid van de op de website weergegeven informatie.

Als onze website een hyperlink bevat naar de website van derden, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke sites of voor de op deze sites aangeboden software.

Ook Eetgemak B.V., onze werknemers, bezorgers en andere mensen die ons helpen bij onze werkzaamheden, mogen als dat nodig is ook een beroep doen op de beperking van de aansprakelijkheid in deze voorwaarden – ook zij zijn niet tot meer aansprakelijk dan wij.

Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht, kan en hoeven we onze afspraken met u niet na te komen. Met overmacht bedoelen we: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van onze overeenkomst met u tijdelijk of blijvend verhindert, zoals bijvoorbeeld ook gebrek aan grondstoffen, werkstakingen, personeelstekort, oorlog, onlusten, natuurrampen, pandemieën of epidemieën en maatregelen naar aanleiding daarvan, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, storingen in de verbinding met het internet, malware of hacks, storingen in netwerken en apparatuur, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, en tekortkomingen van hulppersonen en/of leveranciers van ons en van Vers voor Thuis.

Als wij ons op overmacht beroepen, mag u uw overeenkomst met ons opzeggen en krijgt u bedragen die u al heeft betaald voor maaltijden die wij nog moeten bezorgen terug. U heeft dan geen recht op schadevergoeding of een andere oplossing.

Artikel 10: Opzegging en/of beëindiging

Als u failliet gaat, surséance van betaling aan u wordt verleend, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op u van toepassing wordt verklaard of u onder bewind wordt gesteld, mogen we onze overeenkomst met u direct opzeggen. Bedragen die op dat moment al betaald hadden moeten worden, blijven aan ons verschuldigd.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

Vers voor Thuis heeft en houdt de rechten van intellectuele eigendom op al haar logo’s, slogans teksten, vormgeving, foto’s en overig beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen). U mag alleen materiaal van Vers voor Thuis printen of te downloaden voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden gebruiken. U mag geen wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen in onze content of uitingen aanbrengen of onze content of uitingen zonder onze schriftelijke toestemming in een ander document of ander materiaal verwerken.

Artikel 12: Persoonsgegevens en cookies

Om maaltijden aan huis te kunnen leveren, hebben we persoonsgegevens van u nodig. Voor meer informatie omtrent de manier waarop wij en Vers voor Thuis omgaan met persoonsgegevens verwijzen we naar ons privacyverklaring (zie https://versvoorthuis.nl/nl/privacy-policy/). We maken gebruik van cookies op onze website, in onze privacyverklaring kunt u daar meer over lezen.